CPL se sastoji od sedam akreditovanih laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, akreditovanog sertifikacionog tela prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 i pet sektora za konsultantske i projektne usluge.