Laboratorija za geomehaniku i fundiranje

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Terensko i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta i ugradnje tla i nevezanih materijala,
 • Terensko ispitivanje tla sondažnim bušenjem i statičkim penetracijama za potrebe fundiranja objekata,
 • Izrada geomehaničkih elaborata za potrebe fundiranja objekata (test standardne penetracije (SPT), istražno bušenje sa bušećom garniturom do dubine od 150m, test statičke penetracije (CPT) 20t),
 • Terensko ispitivanja dinamičkim konusnim penetrometrom (DCP) nevezanih slojeva kolovoza,
 • Uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla i ispitivanje u laboratoriji,
 • Ispitivanje uzoraka tla i nevezanih materijala u laboratoriji,
 • Konsultantske usluge pri izvođenju svih vrsta zemljanih radova,
 • Izrada geotehničkih podloga za sve faze izrade projektno tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i visokogradnje,
 • Izrada geoloških profila,
 • Istražni radovi (sondažne jame i sondažne bušotine) i laboratorijska ispitivanja za potrebe određivanja strukture i kvaliteta materijala u slojevima kolovozne konstrukcije,
 • Snimanje geotehničkih profila i kolovozne konstrukcije nedestruktivnom metodom pomoću Georadara,
 • Ispitivanje šipova u tlu – ispitivanje integriteta šipova sa opremom za ultrazvučna ispitivanja (ultrazvučna metoda zvukom – čekićem ili ultrazvučna metoda za ispitivanje integriteta sondama u cevima),
 • Ispitivanje šipova u tlu – probno opterećenje šipova opterećenjem 10.000kN i merenje deformacija do loma.