Laboratorija za kamen i kameni agregat

Osnovne delatnosti laboratorije su:

  • Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika kamena i kamenih agregata,
  • Ispitivanja minerološko petrografskog sastava kamena i kamenih agregata,
  • Hemijska ispitivanja kamena,
  • Ocena kvaliteta i mogućnosti upotrebe kamena i kamenih agregata,
  • Interna kontrola kvaliteta proizvodnje kamena i kamenih agregata u kamenolomima, separacijama, drobiličnim postrojenjima i svim vrstama eksploatacije prirodnih materijala,
  • Atestiranje i sertifikacija proizvodnje kamena i kamenih agregata, itd.