Osnovne delatnosti sertifikacionog tela su:

Sertifikacija proizvodnje kamena i kamenog agregata prema srpskim zakonski propisanim procedurama i izdavanje atesta za proizvode sa periodom validacije od 6 meseci