Sektor za geotehniku

  • izrada geotehničkih elaborata i izveštaja za potrebe generalnih, idejnih i glavnih projekata,
  • izrada geotehničkih elaborata i izveštaja za potrebe idejnih i glavnih projekata rehabilitacije i rekonstrukcije kolovoznih konstrukcija,
  • konsultantske usluge iz oblasti kvaliteta i proizvodnje svih vrsta geotehničkih materijala za izgradnju, rehabilitaciju i održavanje kolovoznih konstrukcija,
  • tehnički uslovi za potrebe izvođenja geotehničkih radova,
  • izrada projekata sanacija klizišta,
  • proračun stabilnosti kosina i ocena geotehničkih uslova fundiranja objekata,
  • geomehanički elaborati za potrebe fundiranja konstrukcija (mostovi, zgrade…) itd.
Sektor za geotehniku