• razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom
  • usavršavanju kadrova u duhu savremenih evropskih normi
  • razvijanje ekološke svesti
  • modernizaciji opreme
  • formiranje novih terenskih laboratorija
  • proširenje obima akreditacije laboratorije
  • akreditovanje sertifikacionog tela CPL
  • osvajanje evropskih i vanevropskih tržišta
  • unapređenje naučno-istraživačkog rada.