CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA DOO (CPL) je kompanija za konsultantske usluge u oblasti izgradnje i projektovanja puteva, aerodroma, železnica, mostova i ostalih građevinskih objekata. Sastavljena je od sedam akreditovanih laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, akreditovanog sertifikacionog tela za sertifikaciju proizvoda i pet sektora za konsultantske usluge, nadzor i projektovanje.

Kompanija je kao posebno i nezavisno pravno lice nastala udruživanjem više od 40 godina iskustva u laboratorijskim ispitivanjima građevinskih materijala, konsultantskim i projektnim uslugama na srpskom tržištu i na evropskom tržištu zajedno sa kompanijom “NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH iz Beča, Austrija.

Skupština akcionara
Upravni
odbor
Generalni
direktor
Zamenik generalnog direktora
Sekretarijat
i opšti poslovi
Pomoćnik
direktora
za upravljanje
projektima i pripremu
Pomoćnik
direktora
za kvalitet
i razvoj
Laboratorije
za ispitivanje
Sertifikaciono
telo
Sektor za
konsutantske
usluge, nadzor i
projektovanje
Komisija za izdavanje sertifikata
Sektor za nadzor i project menagement
Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija
Sektor za projektovanje puteva
Sektor za projektovanje mostova i konstrukcija
Sektor za geotehniku
Laboratorija
za bitumen, bitumenske emulzije i hidroizolacije
Laboratorija za kamen i kameni agregat
Laboratorija za asfalt
Laboratorija za geomehaniku i fundiranje
Laboratorija za beton i cement
Laboratorija za metal
Laboratorija za ispitavanje konstrukcija
i mostova

Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima konsultantskih, projektnih i laboratorijskih usluga. Stalnim usavršavanjem u novim tehnologijama i aktivnim učešćem u naučno-istraživačkom radu, CPL nudi svojim korisnicima jako uporište u pripremi i osavremenjavanju metodologija primene građevinskih materijala.

CPL se nalazi u namenski sagrađenom i specijalno opremljenom poslovnom objektu u svemu prema zahtevima evropskih standarda. Projekat objekta i laboratorije je urađen u saradnji sa austrijskim stručnjacima iz kompanije “NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH.

CPL poseduje mobilne laboratorije za geomehaniku, beton i asfalt lociranih na više velikih gradilišta u Srbiji, dok je sa stalnim ogrankom odnosno predstavništvom prisutna u Beogradu. “NIEVELT Labor / Ingenieur”GmbH je licencirana konsultantska firma i akreditovana laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, akreditovano kontrolno telo i akreditovana laboratorija za etaloniranje sa sedištem u Beču (Stockerau), Austrija, koja je sa svojim predstavništvima i/ili partnerskim – ćerka firmama prisutna u Nemačkoj, Italiji, Češkoj, Rusiji, Poljskoj, Slovačkoj, Gruziji i u Srbiji.

“NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH je između ostalih trenutno aktivan u svojoj delatnosti na velikim poslovima izgradnje i održavanja puteva, železnica i objekata visokogradnje u Kini, Kuvajtu, Iranu, Azerbejdžanu, Libanu, Gruziji, Avganistanu…